Strona głównaPoradyJak zdobyć uprawnienia kominiarskie?

Jak zdobyć uprawnienia kominiarskie?

Stopniowo wzrasta zainteresowanie budynkami jednorodzinnymi bezkominowymi. Budowa takiego domu i wykonanie instalacji wentylacyjnej są w zasięgu możliwości technicznych i ekonomicznych coraz większej grupy osób. Oczywiście droga do tego, by przynajmniej połowę polskich domów stanowiły budynki bezkominowe jest bardzo długa – zdecydowanie dominują domy wyposażone w kocioł grzewczy na paliwo stałe, a zatem i w kominy. Właściciele i zarządcy takich budynków muszą pamiętać o regularnych przeglądach kominiarskich. Przeglądu przewodów kominowych może dokonać osoba posiadająca uprawnienia kominiarskie. Jak zdobyć takie uprawnienia?

Kominiarstwo jako zawód rzemieślniczy

Kominiarstwo należy do grupy zawodów rzemieślniczych, mimo iż nie wiąże się z wytwarzaniem artystycznych przedmiotów użytkowych. Aby zostać kominiarzem, należy ukończyć specjalną szkołę o profilu kominiarskim, a następnie przystąpić do egzaminu czeladniczego. Do egzaminu może przystąpić również osoba, która nie uczęszczała do takiej szkoły, ale odbyła trzyletnią praktykę u mistrza kominiarstwa. Pozytywny wynik z egzaminu czeladniczego daje uprawnienia do wykonywania zawodu kominiarza. Jeśli taka osoba chce się dalej rozwijać, po sześciu latach pracy może przystąpić do egzaminu mistrzowskiego.

Egzamin czeladniczy a uprawnienia kominiarskie

Kandydaci do zawodu kominiarza, którzy uczą się w szkole o profilu kominiarskim bądź odbywają praktykę u mistrza kominiarstwa, nie mają żadnych uprawnień kominiarskich. Pracują pod okiem osób, które takie uprawnienia posiadają i dowiadują się, w jaki sposób uprawnienia te mogą być wykorzystywane, a przy jakich pracach wymagane są dodatkowe kwalifikacje budowlane.

Podstawowe uprawnienia kominiarskie nadawane są po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu czeladniczego. Egzamin przygotowywany jest przez Izbę Rzemieślniczą i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna to egzamin pisemny (potem odbywa się również rozmowa), dotyczący m.in. takich zagadnień, jak rachunkowość zawodowa, bezpieczeństwo i higiena pracy czy ochrona środowiska. Zagadnień jest kilka a każdemu z nich odpowiada siedem pytań. Drugą część egzaminu teoretycznego stanowi rozmowa.

Jeśli chodzi o egzamin praktyczny, kandydat proszony jest o wykonanie powierzonych przez komisję zadań. W trakcie egzaminu wykorzystuje się narzędzia kominiarskie.

Uprawnienia kominiarskie a przegląd kominiarski

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, budynki, w czasie ich użytkowania, należy poddawać kontroli okresowej. Kontroli należy dokonywać przynajmniej raz w roku, a sprawdzeniu podlegają instalacje gazowe i przewody kominowe. Jeśli chodzi o przegląd kominiarski, może go wykonać wyłącznie osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Nie wystarczą tutaj uprawnienia czeladnicze. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych może wykonać mistrz kominiarstwa, a w przypadku kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz takich, w których ciąg wymuszony jest pracą urządzeń mechanicznych – osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane.

RELATED ARTICLES

Most Popular